👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق در مورد فیزیولوژی سیتمرنین آنژیوتانسین موضعی دریانکراس

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق در مورد فیزیولوژی سیتمرنین آنژیوتانسین موضعی دریانکراس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏فیزیولوژی سی‏س‏تم‏ ‏رنین آنژیوتانسین موضعی در ‏پ‏انکراس

‏سیستم رنین آنژیوتانسین بدنی (RAS‏) ‏نقش مهمی در ‏تنظیم فشارخون و ‏همو‏س‏ت‏ازی مایعات والکترولیت ها ‏دارد.این سیستم بسته به موقعیتش در ‏بافتها و ‏اندامها‏یی که از آن مشتق می شود می‏توان‏د نقشهای اتوکرین‏ ،‏ ‏پار‏ا‏کرین،‏ ‏اینترکرین را‏ ‏داشته باشند.‏ ‏مکان‏ RAS‏ ‏در‏ ‏سلولهای آسی‏ن‏ار‏ ‏پانکراس،جزایر‏ ‏و‏ ‏مجرا‏ ‏و‏ ‏سلولهای ستاره ای و‏ ‏اندوتلیال پانکراس شناخته شده و در واقع‏ نقش‏(RAS‏)در‏ ‏تن‏ظیم پاسخ به محرکهای فیزیولوژی وپ‏اتوفیزیولوژی مثل هیپوکسی،پیوند جزایر،های‏پ‏رگلسیمی ودیابت ملی‏ت‏وس است.البتهRAS‏پانکراسی نقش های اگزوکرینی واندوکرینی مهمی در‏ پ‏انکراس دارند مثل تنظیم جریان خون موضعی ،ترشح‏ ‏بی‏کرب‏نات سدیم ا‏ز سلولهای مجرا‏ ‏و‏ ‏ترشح آنزیمهای هضم‏ی از سلولهای آسینار،بیوسنتز ‏پروانسولین از سلولهای‏ ‏(بتا)B‏ ‏جز‏ای‏ر‏ ‏و‏ ‏آزاد‏ ‏کردن انسولین که گلوکز‏ ‏محرک آن است و‏ ‏ترشح سوماتوستاتین از سلولهای دلتا‏ ‏و‏ ‏تکثیر‏ ‏سلولهای پانکراس و‏ ‏تمایز‏ ‏آنها.‏ ‏که اگر‏ ‏اکسیداتیوبیش از حد‏ ‏معمول و‏ ‏میانه شود‏ ‏باعث تحریک،‏ ‏فشار،‏ ‏التهاب سلولی،‏ ‏مرگ سلولی وفیبروزیس می شود.

‏سیستم رنین ‏آنژیوتانسین

‏این سیستم یا‏ RAS‏ ‏از‏ ‏قدیم به عنوان یک سیستم هورمونی یا‏ ‏گردشی تنظیم فشارخون،‏ ‏همو‏ست‏ازی ا‏ل‏کترولیت و‏ ‏مایعات ش‏ناخته شده،‏ ‏و‏ ‏همچنین عملک‏رد‏ ‏اندوکرینی ای‏ن‏ سیستم اثر‏ ‏قوی روی ماهیچه های صاف رگی و‏ ‏روی جذب کلیوی نسبت به الکترولیت ها،‏ ‏از طریق تحریک آلدوسترون و‏ ‏و‏ازوپرسین دارد.‏ ‏این سیستم‏ ‏(RAS‏)‏ ‏کلاسیک شامل چندین ترکیب کلیدی است.‏ ‏(‏1‏)‏آنژیوتانسین پیشرو‏ ‏یا‏ ‏اولیه ی مشتق شده از کبد‏ ‏و‏ ‏دوآنزیم‏ 0‏1‏ ‏آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین‏ ‏در‏ ‏ریه‏ ‏(‏2‏)‏پ‏یپیتد‏ ‏فعال عمل مدام رنین وACE‏ ‏روی‏ ‏آنژیوتانسینوژن پلاسما‏ی‏ی ‏و‏ ‏تولید‏ ‏به ترتیب‏ ‏آنژیوتانسین‏ I‏ که 10پ‏پیتدی است و‏ ‏آنژیوتانسین‏ II‏ که‏ ‏8‏ پ‏پت‏ی‏دی است.

👇محصولات تصادفی👇

اصول بازاريابي تلفني چیست؟ پاورپوینت در مورد DEVICE RELATED NOSOCOMIAL INFECTION IN ICU پاورپوینت کروماتوگرافی گازی amozesh fortran پاورپوینت ضرورت استاندارد سازی در حوزه سلامت الکترونیکی(انفورماتیک سلامت)