👈 فروشگاه فایل 👉

تاريخ پلوراليسم

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاريخ پلوراليسم

تاريخ پلوراليسم با "عقل سليم" آغاز ميشود. پس از هزاران سال تسلط افکار مذهبي و فلسفي برذهن بشر، عقل سليم مردم عادي بدون تعصب و پيشداوري هاي مذهبي و فلسفي، کثرت گرا ست، يعني شناخت بي غرضانه طبيعت و جامعه، دنيا را انبوهي از گوناگوني و بي مانندي پديده هاي منحصر به فرد ميبيند. فعاليت فکري در اين شناخت اوليه متوقف نميشود، و براي فراهم آوردن نياز هاي اوليه، در برابر خطرات احتمالي، به جستجو مي پردازد. اجتناب از اتفاقات نامطلوب نياز به توان پيش بيني مسير آينده پروسه هاي مختلف دارد. اين توان از طريق تشخيص نظم و قاعده در گوناگوني هاي وقايع جهان حاصل ميشود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نارسايي كليوي پاورپوینت در مورد طراحی سیستم اطلاعاتی کنترل پروژه مرکز فناوری اقبال پاورپوینت نظامهای اطلاعات مدیریت و پشتیبانی تصمیم دانلود پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس سیزدهم دانلود پاورپوینت درس 14 علوم اجتماعی سال چهارم انسانی