👈 فروشگاه فایل 👉

برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان

ارتباط با ما

... دانلود ...

برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در قالب طراحی مرکز خرید گرگان

فهرست مطالب

چکیده ۱

اهمیت موضوع ۲

فصل ۱ ۳

کلیات ۳

مقدمه ۴

۱ ـ ۱ ـ مفهوم مراکزتجاری ۴

۱ ـ ۲ ـ هدف ازایجادمراکزتجاری ۵

۱ ـ ۳ ـتاریخچه مراکزتجاری ۵

۱ ـ ۴ ـ تاریخچه مراکزخریددرایران ۵

فصل ۲ ۷

ویژگیهاوعملکردهای بازار ۷

۲ ـ ۱ ـ شهر و بازار ۸

۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ کلیات ۸

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـاقتصادشهری و بازار ۸

۲ ـ ۲ ـ بازار ۹

۲ ـ ۲ ـ ۱ ـ مفهوم بازار ۹

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ پیدایش بازار ۱۱

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ کارکردهای بازار ۱۳

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ بررسی بازارهاازدیدگاه اجتماعی ۱۳

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ بررسی بازارهاازدیدگاه سیاسی ۱۴

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ بررسی بازارهاازدیدگاه شهرسازی ۱۴

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ بررسی بازارهاازدیدگاه معماری ۱۴

۲ ـ ۳ ـ فضاهای تشکیل دهنده بازار ۱۵

۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ کلیات ۱۵

۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ فضاهای مربوط به انبارداری ونگهداری کالا ۱۸

۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ کاروانسرا ۱۸

۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ سرا ۱۸

۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ خانبار ۱۹

۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ فضاهای مربوط به کارهای تولیدی ۱۹

۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ دالان ۱۹

۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ قیصریه ۲۰

۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ کارگاه ۲۰

۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۴ ـ دکان ۲۰

۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ حجره ۲۱

۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۲ ـ تیمچه ۲۱

۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ تیم ۲۲

۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۴ ـ خان ۲۲

۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۵ ـ راسته ۲۲

۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۶ ـ رسته ۲۳

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ فضاهای مربوط به فعالیتهای اجتماعی وخدماتی ۲۳

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱ ـ مسجد ۲۳

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۲ ـ حسینیه ۲۴

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۳ ـ تکیه ۲۴

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۴ ـمدرسه ۲۴

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۶ ـ نقارهخانه ۲۵

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۷ ـ حمام ۲۵

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۸ ـ زورخانه ۲۵

۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۹ ـ قهوه خانه ۲۵

۲ ـ ۳ ـ ۶ ـ فضاهای ارتباطی ۲۵

۲ ـ ۳ ـ ۶ ـ ۱ ـ چهارسوق ۲۵

۲ ـ ۳ ـ ۶ ـ ۲ ـ میدان ۲۶

۲ ـ ۳ ـ ۶ ـ ۳ ـ جلوخان ۲۷

فصل ۳ ۲۸

انواع مرکزخرید ۲۸

۳–۱ ـ انواع مرکزخرید ۲۹

۳–۱–۱ کلیات ۲۹

۳ ـ ۱ ـ ۲ مراکزخریدازنظروسعت وحوزه نفوذ ۲۹

۳– ۱– ۲–۱ بازارهای بین المللی ۳۰

۳–۱–۲–۲ بازارهای ملی ۳۰

۳–۱–۲–۳ بازارهای شهری ۳۰

۳–۱–۲–۴ مراکزخریدفرامنطقه ای ۳۱

۳–۱–۲–۵ مراکزخریدمنطقه ای ۳۲

۳–۱–۲–۶ ـ مراکزخریدناحیه ای ۳۳

۳–۱–۲–۷ مراکزخریدمحله ای ۳۴

۳–۱–۲– ۸ ـ مراکزعرضه کننده کالاهای تخصصی ۳۵

۳–۱–۲–۹ ـ بازارهای دورهای ۳۵

۳–۱–۲–۱۰ ـبازارهای محلی ۳۶

۳–۱–۲–۱۱ بازارچه ها ۳۷

۳ ـ ۱ ـ ۳ ـ انواع مراکزخرید از نظراقلیم ۳۷

۳–۱–۳–۱ بازارهای مناطق گرم وخشک ۳۸

۳–۱–۳–۲ بازارهای مناطق سردوکوهستانی ۳۸

۳–۱–۳–۳ بازارهای مناطق گرم ومرطوب ۳۸

۳–۱–۳–۴ بازارهای مناطق مرطوب وپر باران ۳۹

۳ ـ ۱ ـ ۴ ـ انواع مراکزخریدازنظرمورفولوژی ۳۹

۳–۱–۴–۱ ـ بازارهای منظم ۳۹

۳–۱–۴–۲ ـ بازارهای یک بعدی یاخطی ۳۹

۳–۱–۴–۳ ـ بازارهای دوبعدی یاگسترده ۴۰

۳–۱–۴–۴ بازارهای نامنظم ۴۰

۳–۱–۴–۵ میدانهای تجاری ۴۰

۳–۱–۴–۶ بازارهای محلهای ۴۱

۳ ـ ۲ فروشگاهها ۴۱

۳ ـ ۲ ـ ۱ کلیات ۴۱

۳ ـ ۲ ـ ۲ عوامل موثر در شکل گیری مراکزخرید ۴۲

۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ عوامل موثردرطراحی مراکزخرید ۴۳

۳ ـ ۲ ـ ۴ ـ تجهیزات وفضاهای موردنیازمراکزخرید ۴۳

۳ ـ ۳ بررسی انواع فعالیتهای مراکزتجاری ۴۴

۳ ـ ۳ ـ ۱ فعالیتهای تشکیل دهنده مراکزتجاری ۴۴

۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۱ فعالیتهای تجاری ۴۴

۳ ـ ۴ ـ معیارهای مکانیابی مراکزخرید ۴۵

۳ ـ ۴ ـ ۱ ـ دسترسی ۴۶

۳ ـ ۴ ـ ۲ـ پتانسیل فروش ۴۶

۳ ـ ۴ ـ ۳ـ پتانسیل رشدمنطقه ۴۶

۳ ـ ۶ ـ معیارهای مکانیابی مراکزتجاری ۴۸

۳ ـ ۷ ـ ملاحظات اولیه درموردایجادمراکزتجاری ۴۸

۳ ـ ۷ ـ ۱ ـ استقراردرمحل مناسب ۴۸

۳ ـ ۷ ـ ۲ ـبررسی اقتصادی ۴۸

۳ ـ ۷ ـ ۳ ـ تحلیل جمعیت منطقه ۴۹

۳ ـ ۷ ـ ۴ ـ میزان درآمدخانوار ۴۹

۳ ـ ۷ ـ ۵ ـ وضعیت فروشگاههای منطقه ۴۹

۳ ـ ۷ ـ ۶ ـ جذابیت مرکزتجاری برای مراجعین ۴۹

۳ ـ ۸ ـ انواع ورودیهای فروشگاه ۵۰

۳ ـ ۹ ـ طراحی داخل فروشگاهها ۵۱

۳ ـ ۱۰ ـ محل تخلیه وانبارکاالا ۵۴

۳ ـ ۱۱ ـ بررسی انواع فعالیتهای تشکیل دهنده مراکزتجاری ۵۴

۳ ـ ۱۱ ـ ۱ ـ فعالیتهای خدماتی ۵۴

۳ ـ ۱۱ ـ ۲ ـ فعالیتهای تجاری ۵۴

۳ ـ ۱۲ ـ همجواری فعالیتهای سازگار ۵۴

فصل ۴ ۵۵

ضوابط واستانداردهای طراحی فضاهای تجاری ۵۵

۴ ـ ۱ ـ بررسی وشناخت فضاها ۵۶

۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ کلیات ۵۶

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ بخش تجاری ۵۶

۴ ـ ۱ ـ ۳ ـ بخش فرهنگی ۵۷

۴ ـ ۱ ـ ۴ ـ بخش تفریحی ۵۷

۴ ـ ۱ ـ ۵ ـ بخش اداری ۵۷

۴ ـ ۱ ـ ۶ ـ بخش خدماتی وپشتیبانی ۵۷

۴ ـ ۲ ـ بررسی ضوابط واستاندردها ۵۸

۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ خرده فروشیها ۵۸

۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ مسیردسترسی ۵۹

۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ سیرکولاسیون ۶۰

۴ ـ ۲ ـ ۴ ـ مقررات ساختمانی ۶۰

۴ ـ ۲ ـ ۵ ـ حرکت درمیان طبقات فروشگاه ۶۰

۴ ـ ۲ ـ۶ ـ آسانسور ۶۱

۴ ـ ۲ ـ۸ ـ ویترینها ۶۱

۴ ـ ۲ ـ۹ ـ سرویس بهداشتی برای کارمندان ۶۲

۴ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ محلهای انباری و بسته بندی ۶۳

۴ ـ ۲ ـ ۱۱ ـ ورودی وخروجی ها ۶۳

۴ ـ ۲ ـ ۱۲ ـ پنجره ها ۶۴

۴ ـ ۲ ـ ۱۳ ـ سرما ۶۴

۴ ـ ۲ ـ ۱۴ ـ دماوتهویه ۶۴

۴ ـ ۲ ـ ۱۵ ـ نوردرشب ۶۵

۴ ـ ۲ ـ ۱۶ ـ طرح کلی مغازه ۶۵

۴ ـ ۲ ـ ۱۷ ـ محل مغازهها ۶۵

۴ ـ ۲ ـ ۱۹ ـ فروشگاههای مردانه ومدروز ۶۷

۴ ـ ۲ ـ ۲۰ ـ مغازه کفش فروشی ۶۸

۴ ـ ۲ ـ ۲۱ ـ پارچه فروشی ۶۸

۴ ـ ۲ ـ ۲۲ ـ سلفسرویس ۶۸

۴ ـ ۲ ـ ۲۳ ـ فضاهای تفریحی ۶۹

۴ ـ ۲ ـ ۲۴ ـ بخش خدمات ۶۹

۴ ـ ۲ ـ ۲۵ ـ پارکینگ ۷۰

۴ ـ ۲ ـ ۲۶ ـ رستوران‎هاوکافی شاپ‎ها ۷۰

۴ ـ ۲ ـ ۲۷ ـ بانکها ۷۱

۴ ـ ۳ ـ اصولی پیرامون مراکزخرید ۷۲

۴ ـ ۴ ـ نکات مهم طراحی مراکزخرید ۷۴

۴ ـ ۵ ـ مصادیق ونمونه های موردی ۷۷

۴ ـ ۵ ـ ۱ ـ مجتمع تجاری الماس شرق ۷۷

۴ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۱ ـ ایده طرح ۷۷

۴ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۲ ـ تحلیل فرم ۷۹

۴ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۳ ـتحلیل پلان ۸۰

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ مرکزتجارت جهانی شیراز ۸۱

۴ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ مشخصات ویژه ۸۱

۴ ـ ۵ ـ ۳ ـ مجتمع تجاری میدان–استانبول ۸۴

۴ ـ ۵ ـ ۴ ـ مجتمع تجاری گالری الافایت ۸۷

فصل ۵ ۸۹

مطالعات اقلیم وطراحی کالبدی ۸۹

۵ ـ ۱ ـکلیات ۹۰

۵ ـ ۲ ـ خصوصیات کلی استان گلستان ۹۰

۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ موقعیت جغرافیایی ۹۰

۵ ـ ۲ ـ ۲ ـ تقسیمات سیاسی ۹۲

۵ ـ ۲ ـ ۳ ـ ویژگیهای فرهنگی واجتماعی ۹۲

۵ ـ ۳ ـ خصوصیات کلی شهرستان گرگان ۹۲

۵ ـ ۳ ـ ۱ ـ ویژگیهای جغرافیایی وتقسیمات کشوری شهرستان گرگان ۹۲

۵ ـ ۳ ـ ۲ ـ ویژگیهای طبیعی ۹۳

۵ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ ناحیه جلگه ای ۹۳

۵ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ ناحیه کوهپایه ای ۹۴

۵ ـ ۳ ـ ۳ ـ اقلیم ۹۴

۵ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ بارندگی ۹۴

۵ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ باد ۹۵

۵ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ تابش نورخورشید ۹۶

۵ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۴ ـ زلزله ۹۶

۵ ـ ۳ ـ ۴ ـ پیشینه تاریخی وگردشگری ۹۷

۵ ـ ۳ ـ ۵ ـ زبان ومذهب ۹۷

۵ ـ ۴ ـ بررس یوضع موجود وارائه توجیهات فنی برای احداث کاربری تجاری ۹۸

۵ ـ ۴ ـ ۱ ـ شاخصهای مکانیابی واحدهای تجاری ۹۸

۵ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ نوع استفاده از زمین ۹۸

۵ ـ ۵ ـ روندطراحی ۹۹

۵ ـ ۵ ـ ۱ ـ مبانی نظری ۹۹

۵ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۱ ـسرزندگی اجتماعی ۱۰۰

۵ ـ ۶ ـ منابع ۱۰۹

فهرست اشکال

شکل‏۲ ـ ۱: بازارکاپالی چارشی استانبول ۹

شکل‏۲ ـ ۲: بازاردوره ساسانیان ۱۱

شکل‏۲ ـ ۳: بازاردوره صفویه ۱۲

شکل‏۲ ـ ۴: مسجدجامع گرگان درمیان بازارنعلبندان ۱۷

شکل‏۲ ـ ۵: کاروانسراتبریز ۱۸

شکل‏۲ ـ ۶: تصویرکنونی سرای امیر ۱۹

شکل‏۲ ـ ۷: خانبار (کالاانبار) ۱۹

شکل‏۲ ـ ۸: دالان حاج ابوالقاسم ۲۰

شکل‏۲ ـ ۹:قیصریه (بازاراصفهان) ۲۰

شکل‏۲ ـ ۱۰: نمونه ایی از دکان ۲۰

شکل‏۲ ـ ۱۱: حجره تاریخی زواره ۲۱

شکل‏۲ ـ ۱۲: تیمچه بازار قم ۲۱

شکل‏۲ ـ ۱۳: راسته اصلی بازار مرکزی ۲۲

شکل‏۲ ـ ۱۴: مسجدجامع اصفهان ۲۳

شکل‏۲ ـ ۱۵: تکیه دولتشاه قاجار ۲۴

شکل‏۲ ـ ۱۶: آب انبارقلعه رود خان ۲۴

شکل‏۲ ـ ۱۷: زورخانه ۲۵

شکل‏۲ ـ ۱۸: چهارسوق درقیصریه اصفهان ۲۶

شکل‏۲ ـ ۱۹: میدان بازارقدیمی شهرهمدان ۲۷

شکل‏۲ ـ ۲۰: جلوخان اصلی مسجدامام در بازارتهران ۲۷

شکل‏۳ ـ ۱: بازار بین المللی بعثت طرقبه ۳۰

شکل‏۳ ـ ۲: بازارچه نعلبندان گرگان ۳۶

شکل‏۳ ـ ۳: بازاریزد ۳۸

شکل‏۳ ـ ۴: بازارتبریز ۳۸

شکل‏۳ ـ ۵: بازاربوشهر ۳۸

شکل‏۳ ـ ۶: بازاررشت ۳۹

شکل‏۳ ـ ۷: بازاراصفهان ۴۰

شکل‏۴ ـ ۱: سکوهای نمایش فونکس یونل برای انواع کالاها همراه باواحدهای یک درمیان ستونها متساوی الفاصله قرار دارند. ۵۹

شکل‏۴ ـ ۲: نمای برشی از طبقه ای که فروشندگان قراردارند،همراه باعرض لازم برای گذرگاهها،این ابعادگذرگاههاعملا برای سرویس شخصی مناسب است. ۶۰

شکل‏۴ ـ ۳: اسانسور ۶۱

شکل‏۴ ـ ۴: پله برقی ۶۱

شکل‏۴ ـ ۵: ویترین وفضای دسترسی ۶۲

شکل‏۴ ـ ۶: زاویه ویترین نسبت به مغازه ۶۲

شکل‏۴ ـ ۷: انواع طرحهای کلی برای نمای جلوی مغازهها ۶۳

شکل‏۴ ـ ۸: نمونه ای از اجرای نمای جلوی مغازه ۶۴

شکل‏۴ ـ ۹: بوتیک کمپالسی در پاریس فرانسه :شیشه های منعکس کننده،کالاهارا دریک زمینه بزرگ نشان میدهد؛روشنایی مصنوعی چشم انسان را به نقاط فوق العاده خوب وجبران کننده هدایت میکند. ۶۶

شکل‏۴ ـ ۱۰: مغازههای میوه وسبزی فروشی ۶۷

شکل‏۴ ـ ۱۱: فروشگاههای مردانه و مدروز ۶۷

شکل‏۴ ـ ۱۲: اجرای فروشگاههای سلف سرویس ۶۹

شکل‏۴ ـ ۱۳: نمای جنوب شرقی مجتمع تجاری الماس شرق ۷۷

شکل‏۴ ـ ۱۴: فضای زبرگنبدمجتمع تجاری الماس شرق،حجم بزرگ گنیدوتناسب داخلی آن فضای زیر گنبد ومقیاسی غیرمتعارف را بوجود آورده است. ۷۷

شکل‏۴ ـ ۱۵: پلان طبقه سوم ، چهارراه پله وفضای ارتباطی در چهارگوشه طرح پیشبینی شده است. تنوع فرم وراههای ارتباطی می‌تواند در شناسایی موقعیت به بازدید کنندگان کمک کند. ۷۸

شکل‏۴ ـ ۱۶: یکی از ورودی های مجتمع،تنوع مصالح وفرم ها درنما ۷۸

شکل‏۴ ـ ۱۷: ماهیت چندگانه فرم نمای مجتمع تجاری الماس شرق ۷۹

شکل‏۴ ـ ۱۸: تصویرماکت مجتمع،تقسیمات هندسی گنبد وحجم کلی مجموعه ۷۹

شکل‏۴ ـ ۱۹: برش فضای مرکزی ۷۹

شکل‏۴ ـ ۲۰: فضای داخلی مجموعه ۸۰

شکل‏۴ ـ ۲۱: نمایی از دسترسی داخلی مجموعه ۸۰

شکل‏۴ ـ ۲۲:نمای خارجی وجایگاه هلیکوپتر ۸۲

شکل‏۴ ـ ۲۳:پارکینگ ۸۳

شکل‏۴ ـ ۲۴:هایپرمارکت ۸۳

شکل‏۴ ـ ۲۵:فضای داخلی ۸۳

شکل‏۴ ـ ۲۶ :لابی ۸۴

شکل‏۴ ـ ۲۷:استخر ۸۴

شکل‏۴ ـ ۲۸:مجتمع تجاری میدان–استانبول ۸۵

شکل‏۴ ـ ۲۹: چگونگی فرم مجتمع ۸۵

شکل‏۴ ـ ۳۰: محوطه مجموعه ۸۶

شکل‏۴ ـ ۳۱:نمای خارجی گالری الافایت ۸۷

شکل‏۴ ـ ۳۲:نمای خارجی و فضای داخلی ۸۸

شکل‏۵ ـ ۱:موقعیت دسترسی زمین مورد نظر نسبت به استان گلستان ۹۱

شکل‏۵ ـ ۲:موقعیت دسترسی زمین مورد نظرنسبت به شهرستان گرگان ۹۳

شکل‏۵ ـ ۳: تحلیل سایت ۱ ۱۰۴

شکل‏۵ ـ ۴: تحلیل سایت ۲ ۱۰۴

شکل‏۵ ـ ۵: تحلیل سایت ۳ ۱۰۵

شکل‏۵ ـ ۶: تحلیل سایت ۴ ۱۰۵

شکل‏۵ ـ ۷: کانسپت اول طراحی ۱۰۶

شکل‏۵ ـ ۸: کانسپت دوم طراحی ۱۰۶

شکل‏۵ ـ ۹: کانسپت سوم طرح ۱۰۷

شکل‏۵ ـ ۱۰: پلان نهایی ۱۰۸

شکل‏۵ ـ ۱۱: سیستم سازه ۱۰۸

فهرست جداول

جدول‏۳ ـ ۱: سرانه های زمین را به نسبت آنها در سطوح مختلف ۴۷

جدول‏۵ ـ ۱:انواع سرزندگی و زیست پذیری ۱۰۱

چکیده:

این نوشتار برگرفته از پژوهشی می باشد که در جهت شناسایی عوامل موثر بر برقراری ارتباط فضاهای شهری و ایجاد یک فضای شهری سرزنده انجام گرفته است.

در این رهگذر، پس از شناخت فاکتورهای برقراری ارتباط مثل نوع پیاده سازی، داشتن فضاهایی برای تعاملات اجتماعی، فراغت و …سعی به استفاده از آنها در طراحی شده است.از این رو مرکز خریدی در بافت شهر وبین دو محله پر رفت و آمد شهری را طوری طراحی کردیم که از پویایی و سرزندگی لازم برخوردار باشد و به مراجعین اینگونه القا شود که در فضای بازارهای سنتی گام برداشته¬اند؛ بر این اساس امکان حضور هر چه بیشتر مردم در فضای شهری فراهم گردیده و اینگونه فضاهای مناسب،بسترساز تعاملات اجتماعی بهتر، جهت ایجاد شهرهایی انسانی¬تر و پویاتر باشد.

واژه های کلیدی : برقراری ارتباط ـ فضای شهری ـ ÷مرکز خرید پیاده ـ تعاملات اجتماعی .

اهمیت موضوع:

با وجود انبوه ساخت و سازهای تجاری، این مراکز کارآیی و پویایی بازارهای قدیمی و سنتی را ندارند؛ دیگر آن حس اعتمادی که بین بازاریان و مردم بوده ، از بین رفته و در نظر مردم ، کاسب حبیب الله نیست، صداقت و درستکاری و وجدان حرفه‌ای مبدل به واژه های غریبی شده اند.

از آنجا که فرهنگ بازار، کلیه ی مناسبات اجتماعی شهر (مثل تحرکات بازاریان در مشروطه)را تحت تأثیر خود قرار می دهد، پرداختن به این مهم ضروری به نظر می¬رسد.

وجود اماکن و عناصر خاطره انگیز در ذهن مراجعین، انجام فعالیت های موسمی مانند عزاداری ها و جشن¬ها و وجود میدان به عنوان عنصر هویت بخش در بافت بازار، موجب تداوم فرهنگی در مراکز خرید میباشد.

با ورود اتومبیل به عرصه فضاهای شهری و تسلط آن بر شهر به مرور پیاده مداری به دست فراموشی سپرده شده است.توجه به انسان به عنوان مهم ترین عامل شکل گیری و حیات شهرها و پرداختن به برخی از مهم ترین نیازهای انسان از جمله: حرکت، سلامت و تقویت زندگی اجتماعی انسان در شهرها از اهداف پروژه ی حاضر است.

همان طور که می¬دانیم روابط اجتماعی بر خلاف کالبد گذشته، امروزه تغییر چندانی نکرده که نتوان پاسخ نیازهای انسانی را در گذشته جست و جو کرد.بنابراین شناخت روحیات اجتماعی، معماری بومی و رمز ماندگاری بازارهای گذشته، برای بهبود معماری حاضر کارگشا هستند .

این فایل به صورت word شامل 135 اسلاید میباشد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت سيستم آبياری سنتر پيوت دانلود طرح درس روزانه اندازه گیری زاویه ریاضی پایه ششم دانلود پاورپوینت مفهوم سلامت روان پاورپوینت نقد و بررسی مفهوم فقر پاورپوینت در مورد موضوع سمینارمرغ تخم گذار