👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق موتور الکتريکی 20

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق موتور الکتريکی 20

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

1

‏موتور الکتريک‏ی‏ :

‏ميدان‏ مغناطيس‏ی‏ چرخنده به عنوان مجموع‏ی‏ از بردارها‏ی‏ مغناطيس‏ی‏ کوئل‌ها‏ی‏ سه‌فاز يک موتور الکتريک‏ی‏،‏ الکتريسيته را به حرکت مکانيک‏ی‏ تبديل م‏ی‌‏کند‏. عمل عکس آن که تبديل حرکت مکانيک‏ی‏ به الکتريسيته است، توسط ژنراتور انجام م‏ی‌‏شود‏. اين دو وسيله بجز در عملکرد، مشابه يکديگ‏ر‏ هستند. اکثر موتورها‏ی‏ الکتريک‏ی‏ توسط الکترومغناطيس کار م‏ی‌‏کنند،‏ اما موتورهاي‏ی‏ که بر اساس پديده‌ها‏ی‏ ديگر‏ی‏ نظير نيرو‏ی‏ الکترواستاتيک و اثر پيزوالکتريک کار م‏ی‌‏کنند،‏ هم وجود دارند.

‏ايده‏ کل‏ی‏ اين است که وقت‏ی‏ که يک ماده حامل جريان الکتريسيته تحت اثر يک ميدان مغناطيس‏ی‏ قرار م‏ی‌‏گيرد،‏ نيروي‏ی‏ بر رو‏ی‏ آن ماده از سو‏ی‏ ميدان اعمال م‏ی‌‏شود‏. در يک موتور استوانه‌ا‏ی‏،‏ چرخانه (روتور) به علت گشتاور‏ی‏ که ناش‏ی‏ از نيروي‏ی‏ است که به فاصله‌ا‏ی‏ معين از محور چرخان‏ه‏ به چرخانه اعمال م‏ی‌‏شود،‏ م‏ی‌‏گردد‏.

‏اغلب‏ موتورها‏ی‏ الکتريک‏ی‏ دوارند، اما موتور خط‏ی‏ هم وجود دارند. در يک موتور دوار بخش متحرک (که معمولاً درون موتور است) چرخانه و بخش ثابت ايستانه (استاتور) خوانده م‏ی‌‏شود‏. موتور شامل آهنرباها‏ی‏ الکتريک‏ی‏ است که رو‏ی‏ يک قاب سيم پيچ‏ی‏ شده است. گر چه اين قاب اغلب آرميچ‏ر‏ خوانده م‏ی‌‏شود،‏ اما اين واژه عموماً به غلط بکار برده م‏ی‌‏شود‏. در واقع آرميچر آن بخش از موتور است که به آن ولتاژ ورود‏ی‏ اعمال م‏ی‌‏شود‏ يا آن بخش از ژنراتور است که در آن ولتاژ خروج‏ی‏ ايجاد م‏ی‌‏شود‏. با توجه به طراح‏ی‏ ماشين، هر کدام از بخش‌ها‏ی‏ چرخانه يا ايستانه م‏ی‌‏توانند‏ به عنوان آرميچر باشند. برا‏ی‏ ساختن موتورهاي‏ی‏ بسيار ساده کيت هاي‏ی‏ را در مدارس استفاده م‏ی‌‏کنند‏.

‏موتورها‏ی‏ د‏ی‌‏س‏ی‏ :

2

‏يک‏ی‏ از اولين موتورها‏ی‏ دوار، اگر نگوييم اولين، توسط مايکل فاراد‏ی‏ در سال 1821م ساخته شده بود و شامل يک سيم آويخته شده آزاد که در يک ظرف جيوه غوطه‌ور بود، م‏ی‌‏شد‏. يک آهنربا‏ی‏ دائم در وسط ظرف قرار داده شده بود. وقت‏ی‏ که جريان‏ی‏ از سيم عبور م‏ی‌‏کرد،‏ سيم حول آهنربا ب‏ه‏ گردش در م‏ی‌‏آمد‏ و نشان م‏ی‌‏داد‏ که جريان منجر به افزايش يک ميدان مغناطيس‏ی‏ دايره‌ا‏ی‏ اطراف سيم م‏ی‌‏شود‏. اين موتور اغلب در کلاسها‏ی‏ فيزيک مدارس نشان داده م‏ی‌‏شود،‏ اما گاهاً بجا‏ی‏ ماده سم‏ی‏ جيوه، از آب نمک استفاده م‏ی‌‏شود‏.

‏موتور‏ کلاسيک DC‏ دارا‏ی‏ آرميچر‏ی‏ از آهنربا‏ی‏ الکتريک‏ی‏ است. يک سوييچ گردش‏ی‏ به نام کموتاتور جهت جريان الکتريک‏ی‏ را در هر سيکل دو بار برعکس م‏ی‏ کند تا در آرميچر جريان يابد و آهنرباها‏ی‏ الکتريک‏ی‏،‏ آهنربا‏ی‏ دائم‏ی‏ را در بيرون موتور جذب و دفع کنند. سرعت موتور DC‏ به مجموعه‏‌ا‏ی‏ از ولتاژ و جريان عبور‏ی‏ از سيم پيچها‏ی‏ موتور و بار موتور يا گشتاور ترمز‏ی‏،‏ بستگ‏ی‏ دارد.

‏سرعت‏ موتور DC‏ وابسته به ولتاژ و گشتاور آن وابسته به جريان است. معمولاً سرعت توسط ولتاژ متغير يا عبور جريان و با استفاده از تپها (نوع‏ی‏ کليد تغيير دهنده وضعيت سيم‌پيچ) در سيم‌پيچ‏ی‏ موتور يا با داشتن يک منبع ولتاژ متغير، کنترل م‏ی‌‏شود‏. بدليل اينکه اين نوع از مو‏تور‏ م‏ی‌‏تواند‏ در سرعتها‏ی‏ پايين گشتاور‏ی‏ زياد ايجاد کند، معمولاً از آن در کاربردها‏ی‏ کشش‏ی‏ نظير لوکوموتيوها استفاده م‏ی‌‏کنند‏. اما به هرحال در طراح‏ی‏ کلاسيک محدوديتها‏ی‏ متعدد‏ی‏ وجود دارد که بسيار‏ی‏ از اين محدوديتها ناش‏ی‏ از نياز به جاروبکهاي‏ی‏ برا‏ی‏ اتصال به کموتاتور اس‏ت‏. سايش جاروبک ها و کموتاتور، ايجاد اصطکاک م‏ی‌‏کند‏ و هر چه که سرعت موتور بالاتر باشد، جاروبکها م‏ی‌‏بايست‏ محکمتر فشار داده شوند تا اتصال خوب‏ی‏ را برقرار کنند. نه تنها اين اصطکاک منجر به سر و صدا‏ی‏ موتور م‏ی‌‏شود‏ بلکه اين امر يک محدوديت بالاتر‏ی‏ را رو‏ی‏ سرعت ايجاد م‏ی‌‏کند‏ و به اين معن‏ی‏ است که جاروبکها نهايتاً از بين رفته نياز به تعويض پيدا م‏ی‌‏کنند‏. اتصال ناقص الکتريک‏ی‏ نيز توليد نوفه (نويز) الکتريک‏ی‏ در مدار متصل م‏ی‌‏کند‏. اين

3

‏مشکلات با جابجا کردن درون موتور با بيرون آن از بين م‏ی‌‏روند،‏ با قرار دادن آهنرباها‏ی‏ دائم در داخل ‏و‏ سيم پيچها در بيرون به يک طراح‏ی‏ بدون جاروبک م‏ی‌‏رسيم‏.

👇محصولات تصادفی👇

فعالیت بدنی و کنترل وزن دانلود پاورپوینت عوامل موثر در رشد فرزندان جامعه شناسي اعتياد در ايران پاورپوینت در مورد Anti Lock Brake System تحقیق شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران