👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثير گیاه گل ساعتی (پاسیون فلاور) بر گرگرفتگی دوران يائسگی زنان تحت پوشش

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تاثير گیاه گل ساعتی (پاسیون فلاور) بر گرگرفتگی دوران يائسگی زنان تحت پوشش

گرگرفتگی به عنوان یکی از عوارض شایع و آزار دهنده یائسگی بر کيفيت زندگی افراد یائسه تاثير زیادی گذاشته و احساس سالم بودن را در آنان تضعيف می نماید. در حال حاضر برای درمان اين حالت از هورمون درمانی که دارای عوارض و پيامدهای سؤ بوده وپيگيری های مداوم را می طلبد و در عده ای منع مصرف داشته و گروهی نيز راضی به مصرف آن نيستند استفاده می شود. در این مطالعه بر آن شديم تا با تعيين تاثير داروی گياهی فيتو استروژنی گل ساعتی (Passion Flower) بر گرگرفتگی، قدمی در جهت بهبود کيفيت زندگی زنان و ارتقا سطح سلامتی آنان برداشته شود.

مواد و روشها: اين پژوهش از نوع کار آزمايی بالينی دوسو کور و آينده نگر بود که در سال1382 در شهر اصفهان انجام شد. حجم نمونه 54 نفر از زنان 55-45 ساله واجد شرايط بود که از گرگرفتگی شاکی و مايل به درمان بودند و به روش نمونه گيری آسان، بطور تصادفی در دو گروه شامل 27 نفر گروه درمان با پاسی پی (تهیه شده از گل ساعتی) و27 نفر گروه پلاسبو (دارو نما) قرار گرفتند. اطلاعات از طريق مصاحبه و پرسشنامه ويژگی های فردی و پرسشنامه شدت گرگرفتگی کوپرمن که قبل و پس از درمان در سه مرحله (24 ساعت قبل از درمان، 15 و30 روز پس از درمان) توسط واحدهای پژوهش تکميل و جمع آوری شد و نتايج توسط روشهای آماری توصيفی و استنباطی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافته های پژوهش: يافته ها نشان داد که شدت گرگرفتگی در گروه پاسی پی، قبل و پس از درمان با استفاده از آزمون ويلکاکسون (05/0P

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تکنیک های مدل سازی تحقیق ترموديناميك دانلود پاورپوینت معماری کامپیوتر تحقیق مکانیک پاورپوینت ریاضی پنجم دبستان موضوع عددهای اعشاری