👈 فروشگاه فایل 👉

عوامل اجتماعي و روان شناختي مؤثر بر ميزان مصرف مواد آرايشي توسط دانشجويان دختر

ارتباط با ما

... دانلود ...

عوامل اجتماعي و روان شناختي مؤثر بر ميزان مصرف مواد آرايشي توسط دانشجويان دختر

روش اجر ا: 250 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه هاي علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه

اصفهان با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و به پرسش نامه هاي پژوهش پاسخ

جهت سنجش ويژگي هاي شخصيتي NEO دادند. در اين پژوهش از پرسش نامه شخصيتي

آزمودني ها استفاده شد . عوامل اجت ماعي كه در اين پژوهش به عنوان متغير مستقل مورد بررسي

قرار گرفتند عبارت بود ند از مديريت بدن، مصرف رسانه، دينداري، پايگاه اجتماعي اقتصادي

و پذيرش اجتماعي.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره کارگاه آموزشی ارتباط پزشک-بیمار پاورپوینت در مورد دلایل بی اعتمادی به آمریکا پاورپوینت نوروفیدبک مبانی نظری قيمت گذاری آیا سـرفه هـای پی در پی می کنید