👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت صعود به كوه

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت صعود به كوه

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت صعود به كوه

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 30

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قسمتی از متن

استرس

انجمن پزشکی کوهستان ایران: محققان بین استرس مضر و زیان آور   و استرس مثبت و سودمند تفاوت قایل شده اند. منظور از استرس مثبت آن استرسی است که موجب فعال شدگی روانشناختی و فیزیولوژیک می شود و فرد را برای مقابله با شرایط پیرامون خود آماده تر می کند.

حوزه اضطراب و استرس مسابقه ای در نوشته های روانشناسی ورزشی توجه شایانی دریافت کرده است و اغلب بعنوان یکی از حساس ترین موضوعات رشته های درسی در حوزه ورزش از آن یاد شده است. این توجه نظر بی شک با ماهیت استرس زای ورزش قهرمانی همراه شده است.

در بررسی مفهوم مدیریت استرس تعاریف زیر ارائه شده است.

استرس مسابقه ای: تعامل مداوم بین یک فرد و نیازهای محیطی که اصولاً و مستقیماً با عملکرد مسابقه ای همراه شده است.

عوامل استرس زای مسابقه ای: نیازهای محیطی (محرک) که اصولاً و مستقیماً با عملکرد مسابقه ای همراه شده است.

فشار مسابقه ای: پاسخ های منفی روانشناختی، جسمانی و رفتاری یک فرد به عوامل استرس زای مسابقه ای.

وظايف سرپرست

1. در يك برنامه ھدفمند كوھنوردي ، حفظ سلامت اعضاء مھمترين وظیفه سرپرست است . تمام

تصمیمات و فعالیتھا مي بايد تابعي از اين اصل باشند .

2. قبل از اجراي ھر فعالیت كوھنوردي مي بايد ھدف اصلي و كلیات برنامه توسط سرپرست به روشني

اعلام گردد . يك برنامه كوھنوردي نمي تواند در زمان واحد بیش از يك ھدف اصلي داشته باشد .

ھدف اصلي حین اجراي برنامه قابل تغییر نیست مگر به دلايل غیر قابل پیش بیني و يا جھت حفظ

سلامت اعضاء .

3. يك سرپرست نمیتواند در زمان واحد بیش از يك برنامه را سرپرستي نمايد .

4. سازماندھي گروھي وتقسیم وظايف اعضاء از وظايف سرپرست است .

5. سرپرست مي تواند ھر بخشي از اختیارات خود را به غیر واگذار نمايد . اين تفويض اختیار به معناي

سلب مسئولیت از وي نیست .

6. زمانبندي فعالیتھاو مراحل مختلف مانند آغاز وپايان برنامه از وظايف سرپرست است.

7. سرپرست مي بايد در زمان اجراي برنامه در قرارگاه اصلي ويا در مسیر صعود حضور داشته باشد .

8. توجه به استفاده اعضاء از ابزار فني استاندارد و چادر مناسب از وظايف سرپرست است .

9. توجه به استفاده اعضاء از كفش و پوشاك مناسب و غذاي كافي از وظايف سرپرست است.

10 . گردآوري اطلاعات مورد نیاز اجراي برنامه از وظايف سرپرست است.

11 . تھیه امكانات و تداركات عمومي مورد نیاز برنامه از وظايف سرپرست است.

12 . رسیدگي به مشكلات اعضا مرتبط با ھدف ، در طي برنامه از وظايف سرپرست است.

13 . ارتباط با مسئولین رسمي و محلي و ديگر گروه ھاي فعال در منطقه از وظايف سرپرست است.

14 . سرپرست باتوجه به ھدف برنامه و تجربه و توان اعضاء ، جھت تعیین مدت ، میزان ، شیوه و سطح

فعالیت آنھا اختیار تام دارد .

15 . تصمیم گیري در مورد برنامه صعود ، شیوه ھم ھوايي ، مسیر صعود ، تركیب نفرات با توجه به

میانگین سطح اعضاء ،توسط سرپرست انجام مي گیرد .

16 . سرپرست نمي تواند اعضاء را ملزم به شركت در امري كه مرتبط با ھدف برنامه نیست نمايد بخصوص

اموري كه مي تواند خطراتي درپي داشته باشد مانند امداد و نجات .

17 . ارائه گزارش برنامه از وظايف سرپرست است.

و...

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت درس هشتم الدرس الثامن عربی پایه هشتم دانلود پاورپوینت مبانی مديريت كيفيت در صنايع جهان تحقیق ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانلود پاورپوینت پیوندهای کربن پاورپوینت در مورد درس آسیب شناسی 1